Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów

Niniejsze wytyczne stanowią zbiór podstawowych wymagań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji budowlanej sieci i przyłączy wod.-kan., realizowanych na terenie działalności Spółki.

Wytyczne zostały opracowane jako materiał pomocniczy dla projektantów sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przyłączy wod.-kan. oraz dla wykonawców tychże sieci i przyłączy.

Wytyczne te obejmują zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i wymagania stawiane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, wynikające z potrzeb eksploatacyjnych.

Podstawowe przepisy i normatywy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.:Dz.U.2018, poz.15239 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.:Dz.U.2018, poz.1202 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1566 z późn. zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U.2018 poz. 799 z późn. zmianami),
 5. Ustawa z dnia 17 maja1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (tekst jedn.: Dz.U.2017, poz. 2101 z późn. zmianami),
 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (tekst jedn.: Dz.U.2018, poz. 620 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:Dz.U.2015, poz. 1422, z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719),
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015, poz.2117 z póź. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800 z póź. zm.),
 12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, Nr 136, poz. 1757),
 13. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
 14. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec
 15. Obowiązujące Normy.

Niniejsze wytyczne będą systematycznie aktualizowane, zależnie od potrzeb wynikających z wprowadzania nowych przepisów, technologii, materiałów, itp.



II. Przedmiot wytycznych

Przedmiotem wytycznych są:

 • warunki, jakim powinny odpowiadać projekty budowlane sieci i przyłączy wod.-kan., uzgadniane w PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • wymagania jakościowe materiałów stosowanych do budowy sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • wymagania w stosunku do wykonania i odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.

Korzystanie z informacji zawartych w “wytycznych” ułatwi projektowanie i uzgadnianie dokumentacji oraz przyczyni się do poprawy jakości przekazywanych do eksploatacji urządzeń i przyłączy.

Stosowanie “wytycznych” nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.

Wszelkie odstępstwa od wytycznych oraz przypadki w nich nie omówione, wymagają indywidualnych pisemnych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych wytycznych, które będą aktualizowane w zależności od potrzeb i zmian obowiązujących aktów prawnych.


III. Wymagania projektowe

Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki zawarte w “wytycznych do projektowania” obowiązujących w PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Podstawy prawne wyszczególniono na stronie nr 1.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zawierać:

 • aktualne techniczne warunki przyłączenia wydanie przez PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu (umowa przyłączeniowa),
 • opis, który winien uwzględniać warunki zapisane w umowie przyłączeniowej oraz w poradniku “krok po kroku”,
 • niezbędne zgody na rozkopanie oraz umieszczenie sieci i przyłączy wod.-kan. w gruncie należącym do innego właściciela,
 • wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia (m. in. z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienia branżowe, opinie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, ochroną środowiska, oraz z innymi właścicielami i administratorami terenu, urządzeń, i uzbrojeń podziemnych), oraz inne wynikające z odrębnych przepisów i wymagań,
 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja składana do zaopiniowania lub uzgodnienia w PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, bez względu na jej rodzaj powinna być dostarczona min. w 2 egzemplarzach (z których jeden pozostaje w zasobach archiwalnych PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu), być trwale zszyta oraz posiadać okładkę.


III.1. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

III.1.1. Wymagania ogólne

 • niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie przyłącza wodociągowego zasilanego w wodę z sieci wodociągowej PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z urządzeniami zasilającymi instalacje z innych źródeł wody (np. własne ujęcia, studnie),
 • wybudowane przyłącze wodociągowe jest odbierane i dopuszczane do eksploatacji przez PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • zasilanie w wodę placu budowy należy projektować poprzez przyłącze docelowe,
 • korzystanie ze starych przyłączy w celu zasilania placu budowy jest możliwe za zgoda PWiK “Nysa” Sp. z o.o., a po zakończeniu budowy, przyłącze takie należy zlikwidować oraz trwale odciąć od miejskiej lub gminnej sieci wodociągowej,
 • pobór wody dla zasilania placu budowy należy bezwzględnie opomiarować (wodomierz zlokalizować w studzience wodomierzowej)

III.1.2. Trasa przyłącza wodociągowego, skrzyżowania i kolizje

Trasa przyłącza wodociągowego

 • Przyłącze należy projektować po jak najkrótszej trasie.
 • Zaleca się projektowanie przyłącza wodociągowego prostopadle do wodociągu bez załamań.
 • Dopuszcza się załamanie trasy przyłącza przy wejściu przyłącza do budynku od strony bocznej.
 • Nie projektować przyłączy wodociągowych pod wjazdami na teren posesji, wjazdami do garaży, bramami, wzdłuż skarpy,
 • Przy projektowaniu przejścia przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentowa, należy zachować odległość min. 1,0 m od narożnika budynku.
 • Przejście rur wodociągowych przez ściany lub pod fundamentem należy projektować w rurach osłonowych uszczelnionych na końcach.
 • W przypadku budynków dwurodzinnych – bliźniaczych, dopuszcza się zaprojektowanie jednego przyłącza dla dwóch segmentów, pod warunkiem oddzielnego ich wprowadzenia do budynku i połączenia z instalacją wewnętrzną oraz zamontowania oddzielnych zasuw (umożliwiających niezależne odcinanie dostawy wody).
 • Odległości przyłącza wodociągowego od uzbrojenia podziemnego i obiektów budowlanych powinny być zgodne z PN-92/B-01706. Odległości te przedstawiono w Rozdziale V – Tabela nr 1.

III.1.2. Trasa przyłącza wodociągowego, skrzyżowania i kolizje

Skrzyżowania i kolizje

Skrzyżowania przyłącza wodociągowego z kanalizacją telefoniczną, kablami energetycznymi, gazociągami oraz kanałami ściekowymi i deszczowymi, najczęściej nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przyłącza.

W przypadku skrzyżowania z kablami S/N, przyłącze wodociągowe należy projektować w rurze osłonowej, której długość powinna sięgać 1,5 m od obrysu kolidującego obiektu.

Należy zachować odległość 20 cm w świetle między krzyżującym się uzbrojeniem.
Zasady rozwiązania kolizji przyłącza wodociągowego z siecią cieplną:

 • w przypadku przejścia pod kanałem cieplnym, przyłącze wodociągowe należy układać w rurze osłonowej, której długość powinna sięgać 1,0 m poza obudowę kanału,
 • należy zachować odległość w świetle od spodu kanału sieci cieplnej do wierzchu rury osłonowej min. 20 cm.

III.1.3. Materiały, średnice, przekroje, spadki, zasuwy

Materiał:

Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować:
przewody z polietylenu o wartości ciśnienia nominalnego PN 10 – niezależnie od średnicy przyłącza, przewody PEHD klasy min. PE 100 SDR 11. Trasę przyłączy wodociągowych z rur PE HD należy oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem. Wejście do budynku, należy wykonać zachowując ten sam materiał ( nie dopuszcza się łączenia różnych materiałów na jednym przyłączu). Materiały użyte do budowy przyłączy wodociągowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Średnica:

Średnicę przyłącza wodociągowego, należy dobierać w oparciu o przepływ obliczeniowy wody dla obiektu. Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego dla celów bytowych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, średnicę przyłącza należy dobrać w oparciu o większy przepływ. W projekcie należy przedłożyć bilans wody opracowany na podstawie jednostkowego zapotrzebowania wody na osobę/dobę, pracownika/zmianę, na ilość wytworzonego produktu itp.

Zagłębienie (przykrycie) przyłącza wodociągowego

Projektując zagłębienie przyłącza wodociągowego, należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu. Na terenie miasta i gminy Zgorzelec głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. W oparciu o PN-B-10725, dla przyłączy należy przyjmować przykrycie nie mniejsze niż – 1,4 m.
Przewody wodociągowe należy układać na gruncie posiadającym odpowiednią nośność lub z uwzględnieniem wymiany gruntu. Podsypkę i zasypkę należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjami producenta rur.

Spadek przyłącza

Przyłącze wodociągowe należy projektować ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. W przypadku konieczności prowadzenia przewodu z dużym spadkiem należy zwracać uwagę, aby zasuwy montowane były na odcinkach poziomych.

Zasuwy

Na każdym przyłączu wody, bezpośrednio za punktem włączenia do przewodu wodociągowego, należy projektować montaż zasuwy wodociągowej, z miękkim uszczelnieniem klina, na ciśnienie nominalne min. 1 MPa, o średnicy zgodnej ze średnicą przyłącza. Zasuwy należy montować w terenie ogólnodostępnym.
Obudowę trzpienia zasuwy, należy przyjmować z PE lub PP, w pasach drogowych teleskopową. Na zakończeniu obudowy, należy przewidzieć montaż skrzynki do zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50x50cm. Pod zasuwą należy zaprojektować blok oporowy (podporowy).

Lokalizację zasuwy, należy oznakować w terenie poprzez zamontowanie na elemencie trwałym (np. ogrodzenie, słupek, ściana budynku – którego dotyczy przyłącze) tabliczki informacyjnej z domiarami do pkt. stałych, zgodnie z PN-86/B-09700.

III.1.4. Wodomierze

Na każdym połączeniu instalacji wodociągowej z przyłączem wodociągowym, powinien być zainstalowany wodomierz główny. W przypadku wykonania instalacji wodomierzowej wspólnej do celów gospodarczych i przeciwpożarowych oraz tam, gdzie występują wahania rozbioru wody przy dużym jej zużyciu, gdy wartość natężenia przepływu nie mieści się w zakresie pomiarowym jednego wodomierza, należy stosować wodomierze sprzężone. Wodomierz główny na przyłączu wodociągowym, należy lokalizować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (tekst jedn.: Dz.U.2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami), w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • wodomierz główny powinien być umieszczony w budynku (w piwnicy lub na parterze budynku – bezpośrednio przy ścianie), w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza przez służby PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • jeżeli nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana lub budynek został usytuowany w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy, zestaw wodomierzowy należy umieścić w studni wodomierzowej,
 • w budynkach wielorodzinnych lub przemysłowych wodomierz powinien być zamontowany w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym.

Przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować zawory odcinające.
Za każdym zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnętrznej, należy zaprojektować umieszczenie zaworu antyskażeniowego – zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – tekst jedn.: Dz.U.2015, poz. 1422.

III.1.5. Połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą siecią wodociągową

Połączenie projektowanego przyłącza o średnicy DN 25 – DN 50 z istniejącą siecią wodociągową przewidzieć za pomocą: opaski (nawiertki), przeznaczonej do montażu na przewodach wodociągowych pracujących pod ciśnieniem, z zasuwą odcinającą z żeliwa sferoidalnego (z miękkim uszczelnieniem) Dn 40 – DN 50. Dla przyłączy o średnicy > DN 50, za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą.


III.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Na terenie miasta i gminy Zgorzelec obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji, składający się z kanalizacji sanitarnej – przeznaczonej wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych i komunalnych oraz z kanalizacji deszczowej – przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód gruntowych. Z tym, że kanalizacja deszczowa na terenie miasta Zgorzelec podlega zarządowi Urzędu Miasta Zgorzelec, a kanalizacja deszczowa istniejąca na terenie gminy, podlega zarządowi Gminy Zgorzelec, jako integralne uzbrojenie jezdni. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

III.2.1. Wymagania ogólne

 • średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i nie powinna być mniejsza niż 150 mm,
 • połączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z instalacją kanalizacyjną, należy wykonać za pomocą studzienek inspekcyjnych połączeniowych wykonanych z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 315, 425, 600 lub betonowych o średnicy Ø 1000,
 • połączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z kanałem sanitarnym, należy wykonać za pomocą studzienek połączeniowych rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 lub 1200,
 • przejście rur kanalizacyjnych przez ścianę lub pod fundamentem, należy projektować w rurach osłonowych uszczelnionych na końcach.
 • zmianę kierunku i spadku przyłącza, projektować w studniach rewizyjnych,
 • należy przyjmować spadki przyłączy zapewniając prędkość przepływu ścieków nie powodujących odkładania się osadów (zaleca się minimalny dopuszczalny spadek 1,5% dla przyłączy o średnicy Ø150 i 1% dla przyłączy Ø200),
 • dla sieci kanalizacyjnych, minimalny spadek wynosi 0,5 %
 • maksymalne spadki przykanalików w zależności od materiału wynoszą:
  • kamionka i beton – 15 %
  • tworzywa sztuczne – 25 %
  • żeliwo – 40 %
 • odległość między studzienkami w zależności od średnicy przewodu kanalizacyjnego powinny wynosić:
  • dla średnicy 0,15 m – do 35m,
  • dla średnicy 0,20 m – do 45 m,
  • dla średnicy powyżej 0,20 m – do 60 m.
 • włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki poprzez kaskadę zewnętrzną, należy wykonać – dla włączeń powyżej 0,50 m od kinety.

W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji) włączenie powyżej kinety należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta (np. wkładki “in situ”).

Na wewnętrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, wyposażonych w przybory sanitarne i wpusty podłogowe, należy projektować urządzenia przeciw zalewowe, zabezpieczające przed zalaniem pomieszczeń ściekami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – tekst jedn.:Dz.U.2015, poz.1422)

III.2.2. Materiały, studzienki

Materiał

Do budowy przyłączy mogą być stosowane:

 • rury z tworzyw sztucznych (min. SN 4 – w przypadku terenów zielonych, w pozostałych przypadkach – SN 8)
 • rury kamionkowe kielichowe obustronnie szkliwione nowej generacji, łączone na uszczelki,
 • rury z żeliwa sferoidalnego,
 • rury z żywic polietylenowych (min. SN10).

Materiały użyte do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej muszą zapewniać jego szczelność (np. rury na uszczelki gumowe), wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję i ścieranie oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Należy stosować I klasę materiału. Nie należy łączyć różnych materiałów na jednym przyłączu kanalizacyjnym. Trasę przyłącza kanalizacyjnego, należy oznakować taśmą lokalizacyjną (do kanalizacji) z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem.

Studzienki

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych, charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Zaleca się studzienki: z tworzywa sztucznego (na terenie nieruchomości DN 315, 425, 600 lub betonowych o średnicy Ø 1000), z betonu klasy nie mniejszej niż B 45 lub polimerobetonu. Typ włazu na studzience, należy dobrać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki – zgodnie z aktualną normą oraz katalogiem producenta.

Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przyłączu kanalizacyjnym powinna wynosić dla średnicy rur 0,15 m – max. 35 m.


IV. Wymagania odbiorowe przyłączy wod.-kan.

Wykonawca realizuje budowę przyłączy wod.-kan. pod nadzorem inspektora PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a po zakończeniu prac zgłasza pisemnie zakończenie robót i wnioskuje o odbiór końcowy. Udział inspektora z ramienia PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu w trakcie realizacji budowy przyłączy oraz w ich odbiorze jest bezpłatny.

Kolejność realizacji budowy przyłączy wod.-kan.:

Podczas realizacji budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, należy przestrzegać procedury opisanej w wydanym przez PWiK “Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu poradniku “krok po kroku”.

 1. Złożyć pisemne zgłoszenie rozpoczęcia robót w PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 2. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – częściowego przyłączy wod.-kan. (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

W celu dokonania odbioru technicznego – częściowego należy:

 • przedłożyć uzgodniony przez PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu projekt przyłączy,
 • wykonać: dezynfekcję, płukanie i próby szczelności,
 • zgłosić do odbioru roboty zanikowe (podsypkę, nadsypkę, ułożenie taśmy, zasypanie wykopu).

3. Złożyć pisemne zgłoszenie wpięcia (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonują pracownicy PWiK “Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu.

4. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – końcowego,

W celu dokonania odbioru technicznego – końcowego należy:

 • dostarczyć do PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesionymi przyłączami wod.-kan. w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, o przyjęciu przyłączy do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,
 • dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wykonanego przez SANEPID,
 • oznakować zgodnie z PN-86-B-09700, zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna,
 • za zestawem wodomierzowym (wodomierza głównego), należy zamontować zawór zwrotny “antyskażeniowy”, od strony instalacji wewnętrznej,
 • teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączu wodociągowym, należy zabezpieczyć przed osiadaniem, elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50×50 cm.

5. Warunkiem dopuszczenia wybudowanych przyłączy do eksploatacji jest:

 • przeprowadzenie dezynfekcji i płukania przyłącza,
 • przedłożenie sprawozdania z laboratoryjnego badania wody, przeprowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzenia badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co najmniej w zakresie wymaganym dla monitoringu przeglądowego tj.: bakterie coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC,
 • dokonanie odbioru technicznego wybudowanych przyłączy wod.-kan.
 • dostarczenie atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na zastosowane materiały.

Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !


V. Odległości zalecane dla przewodów wod.-kan. od innych sieci, urządzeń i obiektów

Tabela nr 1. Odległości skrajni przewodów wod.-kan. od innych obiektów budowlanych, przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej*

uzbrojenie Przewód wodociągowy o średnicach Kanalizacja sanitarna
do 300 mm 300-500 mm
gazociąg 1,5 m 1,5 m 1,5 m
wodociąg do 300 mm - 1,0 m 1,2 m
wodociąg 300-500 mm 1,0 m - 1,4 m
przewody kanalizacyjne 1,2 m 1,4 m -
kabel telekomunikacyjny 0,6 m 0,7 m 0,8 m
kanalizacja kablowa w blokach 1,5 m 1,5 m 2,0 m
kabel elektroenergetyczny 0,7 m 0,8 m 0,8 m
słupy elektro-energetyczne 0,7 m 0,8 m 1,0 m
ciepłownictwo 0,7 m 0,8 m 1,4 m
krawężnik 0,8 m 0,9 m 1,2 m
linia rozgraniczająca lub ogrodzenie 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Drzewa istniejące 2,0 m 2,0 m 2,0 m
budynki 1,5 m 3,0 m 4,0 m (1,5m od rurociągów ciśnieniowych)

*Każdorazowo odległości projektowanych przewodów wod.-kan. od innych obiektów budowlanych wymagają uzgodnienia z PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Odległości te będą ustalane indywidualnie w zależności od topografii terenu, technologii wykonania przewodów itp.


VI. Sieć wodociągowa

VI.1. Wymagania ogólne

Przy projektowaniu przewodów wodociągowych rozdzielczych należy stosować następujące zasady:

 1. Przewody lokalizować w terenie ogólnodostępnym, w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-jezdnych lub w lokalnych ciągach komunikacyjnych,
 2. Przewody sytuować w pasie chodnika lub zieleni, lub też w wydzielonych pasach dla infrastruktury. W szczególnych przypadkach przy braku miejsca, dopuszcza się lokalizacje przewodów w jezdni.
 3. Trasy przewodów należy projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do osi ulicy lub innych przewodów. Unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów z jednej strony ulicy na drugą.
 4. Przewody projektować po stronie zabudowy. W ulicach (o szerokości jezdni powyżej 14 m) zabudowanych obustronnie dążyć do usytuowania przewodów po stronie z większą ilością przyłączy wodociągowych. W celu zmniejszenia ilości przyłączy wody zlokalizowanych w pasie jezdni, po jednej stronie ulicy projektować przewody zapewniające wodę do celów gospodarczych i p/poż., zaś po drugiej stronie – przewody o mniejszej średnicy zapewniające tylko wodę do celów gospodarczych.
 5. Przejście przewodów wodociągowych przez ulice, tory kolejowe, należy projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów wodociągowych z inną infrastrukturą sieciową również pod kątem zbliżonym do prostego.
 6. Odgałęzienia przewodów wodociągowych winno się projektować pod katem prostym.
 7. Dla odcinków ulic posiadających trasy w kształcie łuków, trasy przewodów wodociągowych należy prowadzić wzdłuż cięciw łuku, zachowując jednakowe długości cięciw.
 8. Należy projektować załamania przewodów wodociągowych pod katem odpowiadającym produkowanym łukom.
 9. Należy zachować odległości od przewodów wodociągowych do obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej – wg Tabeli nr 1 Rozdział V.
 10. Uzbrojenia przewodów wodociągowych, nie należy projektować pod miejscami postojowymi i parkingami.

VI.1.2 Materiał, średnice, zasuwy, hydranty, zagłębienie

Materiał

Sieć wodociągowa rozdzielcza winna być wykonana z rur: DN < 200 mm.
Do budowy sieci wodociągowych, należy stosować rury i kształtki PE 100 SDR 17 PN 10 lub PN 16.

Średnica

Średnice przewodów prowadzących wodę gospodarczą przyjmować według tabeli A.1 w normie PN-EN 805:2000:

DNProponowana liczba osób
50a)30
80100
100250
a) Przewód nie powinien być dłuższy niż w przybliżeniu 100m

Zasuwy

Na sieci wodociągowej rozdzielczej należy projektować zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią na zewnątrz i od wewnątrz. Na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa).
Zasuwa wraz z obudowami (przedłużaczami trzpieni) winna stanowić rozwiązanie systemowe (pochodzić od tego samego producenta).
Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spełniać wymagania normy, za wyjątkiem pokryw, które winny być wykonane z żeliwa sferoidalnego.
Średnica zasuwy powinna odpowiadać średnicy przewodu wodociągowego.
Zasuwy winny być umieszczone co 200 m w odcinkach prostych, w głównych węzłach sieci wodociągowej oraz na skrzyżowaniach ulic. Przy rozmieszczaniu zasuw należy kierować się zasadami: przewód o mniejszej średnicy powinien być oddzielony od przewodu o większej średnicy. W celu wyłączenia odcinka przewodu w przypadku awarii, należy zamknąć nie więcej niż pięć zasuw.

Hydranty

Na przewodach rozdzielczych stosować hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. W uzasadnionych przypadkach dla ochrony p/poż. dopuszcza się stosowanie hydrantów DN 80 mm podziemnych.
Hydranty umieszcza się w odległości co 150 m, w najwyższych i najniższych punktach sieci rozdzielczych (równoczesna funkcja odpowietrzenia i odwodnienia), na skrzyżowaniach ulic oraz na końcówkach sieci, za ostatnim przyłączem wodociągowym.
Hydranty należy projektować na odgałęzieniu przewodu z zasuwą odcinającą. Włączenie hydrantu wykonać poprzez trójnik, a zasuwa odcinająca powinna znajdować się w odległości 1m od kolumny hydrantu.

Zagłębienie

Zagłębienie przewodów sieci wodociągowej w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania dla określonego rejonu, zgodnie z normą PN-81/B-03020 z tym, że przykrycie gruntu mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być większe, niż głębokość przemarzania gruntu:

 • dla rur o średnicy DN do 1000 mm – o 0,4 m,
 • dla rur o średnicy DN powyżej 1000 mm – o 0,2 m.

Według PN-81/B-03020, mówiącej o podziale kraju na strefy klimatyczne w zależności od głębokości przemarzania gruntu, miasto i gmina Zgorzelec należą do strefy II h2 = 1,0 m, a więc minimalne przykrycie powinno wynosić:

 • dla DN < 1000 mm = 1,4 m,
 • dla DN > 1000 mm = 1,2 m.

Przewody wodociągowe należy układać w gruncie o odpowiedniej nośności lub przewidzieć jego wymianę. Podsypkę i zasypkę wykonać zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez producenta rur. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków gruntowych oraz terenowych, posadowienie przewodów wymaga odrębnego projektu budowlano – konstrukcyjnego, potwierdzającego dobór materiałów, sposobu posadowienia przewodów oraz urządzeń wodociągowych.

VI.1.3. Skrzyżowania i kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.

Skrzyżowania wodociągów rozdzielczych z kanalizacją telefoniczną, gazociągową oraz kanalizacją sanitarną i deszczową nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Należy zachować odległość minimum 20 cm w świetle między krzyżującymi się przewodami.
Przy skrzyżowaniu z przewodami gazowymi, gazociągi zabezpieczyć rurami osłonowymi, których długość powinna sięgać 1,0 m poza wodociąg.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami oświetleniowymi i energetycznymi o napięciu poniżej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyć rurami osłonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami oświetleniowymi i energetycznymi o napięciu powyżej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyć rurami osłonowymi grubościennymi z tworzyw sztucznych.

Nie zaleca się przechodzenia przewodem wodociągowym z rur PE nad siecią cieplną. W przypadku wystąpienia takiego skrzyżowania, przewód wodociągowy powinien być zabezpieczony poprzez zastosowanie rury osłonowej na sieci cieplnej wypełnionej materiałem termoizolacyjnym. Rury osłonowe powinny mieć długość minimum 1,0 m poza obrys wodociągu po obu stronach.

VI.2. Realizacja sieci wodociągowej

Budowę, przebudowę lub renowację sieci i przyłączy wodociągowych, należy projektować zgodnie z niniejszymi wytycznymi, metodami tradycyjnymi lub bezwykopowymi, w uzgodnieniu z PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Zakres określają warunki techniczne PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu lub specyfikacja przetargowa (dla inwestycji PWiK).

Materiały użyte do budowy, przebudowy lub renowacji sieci i przyłączy wodociągowych muszą zapewnić:

 • szczelność
 • wytrzymałość mechaniczną.

Analizę rozwiązań materiałowych, należy przeprowadzić na etapie projektowym, dla każdej inwestycji indywidualnie. W dokumentacji powinny zostać uwzględnione co najmniej:
parametry gruntowo-wodne, przewidywane zagłębienie wodociągu, kolizyjność usytuowania przewodu, obciążenie dynamiczne w pasie drogowym.

Przy projektowaniu sieci, należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy wybranych materiałów.
W projekcie przebudowy, należy podać średnicę istniejącego rurociągu wodociągowego, zakres jego przebudowy, długość, materiał z którego jest wykonany, a dla przyłączy również typ i średnicę wodomierza.
Na rysunku rzutu pomieszczenia z wodomierzem, należy przedstawić schemat projektowanego zestawu wodomierzowego z uwzględnieniem stosownego zabezpieczenia wody w sieci przed wtórnym skażeniem, zgodnie z aktualna normą.

VI.3. Budowa i przebudowa metodą wykopu otwartego

Do budowy magistral i sieci rozdzielczych zaleca się stosowanie rur i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką cementową, poliuretanową lub epoksydową, lub z PE 100 i PE 100 RC, zgodnie z aktualna normą, na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa), jeśli warunki techniczne PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu nie stanowią inaczej.

Przy stosowaniu rur z PE 100 i PE 100 RC dla przewodów rozdzielczych projektować rury z typoszeregu o średnicy zewnętrznej 90, 110, 125, 160. Dla sieci magistralnych średnicę uzgadniać indywidualnie z przedsiębiorstwem.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest też zastosowanie innych materiałów, po uzyskaniu każdorazowo zgody PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Należy stosować wyłącznie rury w I klasie jakości. Wymagana jest aprobata techniczna na układane rury.

Wodociągi powinny być odpowiednio oznakowane taśmą ostrzegawczo-lokalizacyną.

VI.4. Budowa i przebudowa metodami bezwykopowymi

Bezwykopowa budowa i przebudowa sieci wodociągowej polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur bez wykonania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują przy wykonywaniu tych sieci metodami bezwykopowymi są wykopy punktowe (wykop początkowy, wykop docelowy, wykop do przyłącza). Wybierając metodę bezwykopowej budowy i przebudowy rurociągów, należy brać pod uwagę:

 • zagospodarowanie terenu,
 • ilość przyłączy zlokalizowanych na wodociągu,
 • materiał istniejącego wodociągu,
 • maksymalne długości jednorazowo wbudowanych rurociągów w odniesieniu do średnic wodociągu,
 • charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany,
 • poziom wody gruntowej,
 • materiał wbudowanego rurociągu

Bezwykopowa budowa i przebudowa sieci wodociągowej wymaga zastosowania rur wzmocnionych PE 100 RC.

VI.5. Złącza

PEHD

Sieć wodociągową poza studzienkami i komorami, należy projektować na połączenia zgrzewane doczołowo. W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie elektrozłączy lub łączników kołnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.

VI.6. Uzbrojenie przewodów

Projektowane uzbrojenie powinno być trwale oznakowane w terenie i umieszczone: na ścianach budynków, ogrodzeniu lub na słupkach (zgodnie z PN-86-B-09700)


VII Sieć kanalizacyjna

VII.1. Wymagania ogólne

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, należy stosować następujące zasady:

 1. Kanały lokalizować w terenie ogólnodostępnym, w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-jezdnych lub w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim, do wszystkich studzienek rewizyjnych.
 2. Kanały sytuować w poboczu jezdni, w pasie chodnika lub zieleni, lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej. Unikać projektowania sieci kanalizacyjnej w jezdni.
 3. Trasy kanałów projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do osi ulicy lub linii zabudowy.
 4. Kanałów, nie należy lokalizować w skarpach. Dopuszcza się poprzeczne przejście przez skarpę.

Należy zachować odległości przewodów kanalizacyjnych od zabudowy i innych przewodów infrastruktury technicznej. Odległości te przedstawiono w Rozdziale V – Tabela nr 1, zgodnie z PN-92/B-01706.

VII.1.1. Materiał, średnica, spadki, zagłębienie

Materiał

Materiał do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji oraz oznakowanieni znakiem B lub CE.

Analizę rozwiązań materiałowych, należy przeprowadzić na etapie projektowania, dla każdej inwestycji indywidualnie.

W dokumentacji uwzględnione powinny zostać co najmniej:

 • parametry gruntowo-wodne,
 • przewidywane zagłębienie kanału,
 • rodzaj systemu kanalizacyjnego,
 • skład chemiczny i temperatura ścieków,
 • kolizyjność usytuowania przewodu,
 • obciążenia dynamiczne w pasie drogowym.

Przy projektowaniu sieci, należy przestrzegać zasady zachowania jednorodności stosowanych materiałów oraz uwzględnić wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy wybranych materiałów. Należy również brać pod uwagę możliwość eksploatacji sieci nowoczesnymi metodami, np. wysokociśnieniowego czyszczenia hydrodynamicznego.

Trasę sieci kanalizacyjnej, należy oznakować taśmą lokalizacyjną (do kanalizacji) z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem.

Do budowy kanałów sanitarnych należy stosować:

 1. rury z polimerobetonu,
 2. rury z żywic poliestrowych,
 3. Rury kamionkowe obustronnie glazurowane łączone kielichowo na uszczelkę,
 4. rury z tworzyw sztucznych – dla kanalizacji sanitarnej o średnicy maksymalnej do 400 mm; tworzywa sztuczne powinny charakteryzować się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością na ścieranie i temperaturę. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 8 kN/m2 . W przypadku rur PVC dopuszcza się stosowanie jedynie rur o jednorodnej strukturze oraz barwie w całym przekroju ścianki zgodnie z normą PN-EN1401-1:1999.
 5. rury żelbetowe łączone na kielichy z uszczelkami (beton o wysokiej odporności chemicznej na korozję siarczanową). Rury z fabrycznie wykonaną powłoką z PE i PP, żywic epoksydowych. Powłoka na całej powierzchni wewnętrznej ścianki kanału, w tym na połączeniach kielichowych, winna być wykonana w taki sposób aby nie występował bezpośredni kontakt odprowadzanych ścieków z betonem.

Dla sieci kanalizacyjnych nie dopuszcza się stosowania rur polietylenowych tzw. spienionych.

Średnice

Najmniejsze średnice zbiorcze przewodów kanalizacji sanitarnej, należy przyjmować jako DN 200. Dopuszcza się stosowanie średnicy DN 160 – na krótkich odcinkach sieci i małym dopływie ścieków.

Spadki

Przy projektowaniu kanałów, należy zwrócić uwagę na przyjmowanie spadków zapewniających prędkość przepływu ścieków warunkujących samooczyszczanie kanałów.

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zapewnienia odpowiednich prędkości przepływu, wynoszą:

 • dla przewodów kanalizacyjnych o DN 200 – 0,5%
 • dla przewodów kanalizacyjnych o DN 250 – 0,4%
 • dla przewodów kanalizacyjnych o DN 300 – 0,3%
 • dla kolektorów i kanałów przełazowych – 0,1 %

Maksymalne spadki kanałów wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu ścieków

Zagłębienie

Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych (z wyjątkiem obiektów posiadających kondygnacje podziemne), uwzględniać strefy zamarzania i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Zagłębienie projektowanego kanału, należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych. Minimalne przykrycie kanału powinno wynosić 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejsze niż 1,2 m przykrycie kanału, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosując odpowiednie obudowy kanałów lub konstrukcje osłaniające oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.

VII.1.2. Studnie

Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-B-10729.
Nie dopuszcza się stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową.

Studzienki rewizyjne należy budować:

 • na zmianie kierunku przepływu ścieków
 • w miejscach połączenia rur odpływowych,
 • w miejscach zmiany spadku rur.

Zaleca się wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych lub betonowych z betonu B45, łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). Dno studzienki – krąg z płytą denną i gotową (wykonaną fabrycznie) kinetą wyprofilowaną zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Dopuszcza się wykonanie kinety na dnie kręgu (ustawionego na płycie fundamentowej), w którym zabudowano przejścia szczelne dla rur podłączenia kanalizacyjnego, w gruntach suchych w których nie występują wody gruntowe. Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Studzienkę należy wyposażyć we właz kanałowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunków w jakich będzie zlokalizowany oraz żeliwne stopnie włazowe lub drabinkę, w celu umożliwienia wejścia do komory roboczej.

Minimalne średnice studzienek rewizyjnych (zaleca się przyjmować):

 • do głębokości dna studni 1,5m – Ø 1000 mm
 • powyżej głębokości 1,5 m – Ø 1200 mm.

Dopuszcza się stosowanie studni inspekcyjnych o średnicy DN 315, DN 425 lub DN 600 wykonanych z tworzyw sztucznych (przy możliwości doboru odpowiedniej kinety) wg aktualnej normy oraz katalogów producenta, montowanych na terenie nieruchomości poza pasem jezdni.

Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi winna wynosić:

 • dla średnicy DN 160 na odcinkach prostych – co 35 m,
 • dla średnicy DN 200 na odcinkach prostych – co 50 m,
 • dla kolektorów o średnicy DN 200 – DN 1000 na odcinkach prostych – co 60 m.
 • dla kolektorów o średnicy DN 1000 – DN 1400 na odcinkach prostych – co 80 m.
 • dla kolektorów o średnicy powyżej DN 1400 na odcinkach prostych – co 120 m.

VII.2. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej

Budowę, przebudowę lub renowację sieci i przyłączy kanalizacyjnych, należy projektować zgodnie z niniejszymi wytycznymi, metodami tradycyjnymi lub bezwykopowymi, w uzgodnieniu z PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Zakres określają warunki PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu lub specyfikacja przetargowa.

Materiały użyte do budowy, przebudowy lub renowacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej muszą zapewniać:

 • szczelność,
 • wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na ścieranie zawiesinami mineralnymi,
 • odporność na korozję chemiczną związaną z agresywnym oddziaływaniem gruntu i ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów: CH4, H2S, CO2,
 • niezmienne parametry przy temp. mediów do 60 oC,
 • odporność chemiczną na wpływ zalegających osadów.

Analizę rozwiązań materiałowych, należy przeprowadzać na etapie projektowania, dla każdej inwestycji indywidualnie. W dokumentacji uwzględnione powinny zostać co najmniej: parametry gruntowo-wodne, przewidywane zagłębienie kanału, rodzaj systemu kanalizacyjnego, skład chemiczny i temperatura ścieków, kolizyjność usytuowania przewodu, obciążenia dynamiczne w pasie drogowym.
Przy projektowaniu sieci, należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy wybranych materiałów. Należy również brać pod uwagę, możliwość eksploatacji sieci nowoczesnymi metodami, np. wysokociśnieniowego czyszczenia hydraulicznego.

W projekcie przebudowy przewodu kanalizacyjnego, należy podać średnicę istniejącego rurociągu, zakres jego przebudowy, długość oraz materiał z którego jest wykonany. W projekcie, należy przedstawić sposób likwidacji starego kanału, przyłączy i studzienek. Likwidację należy prowadzić pod nadzorem PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. W przypadku braku możliwości demontażu przewodów i uzbrojenia, należy wypełnić je np. pianobetonem, zdemontować właz, pierwszy krąg studzienny i odtworzyć nawierzchnię.

VII.3. Budowa i przebudowa metodą wykopu otwartego

Do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego, należy stosować rury i kształtki PVC.
Wymagania co do studni jak w rozdziale VII.1.2.
Materiały powinny posiadać aprobatę techniczną.
W uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii, w uzgodnieniu z PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, możliwe jest zastosowanie innych materiałów.

VII.4. Budowa i przebudowa metodami bezwykopowymi

Bezwykopowa budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują przy wykonywaniu tych sieci metodami bezwykopowymi są wykopy punktowe.

Wyboru technologii przebudowy i budowy bezwykopowej wraz z doborem parametrów wytrzymałościowych materiałów do niej użytych dokona projektant na podstawie analizy:

 • lokalizacji kanału,
 • występowania przyłączy bocznych, pomiędzy studniami rewizyjnymi,
 • analizy przepływu hydraulicznego,
 • warunków gruntowo-wodnych,
 • głębokości posadowienia,
 • materiału, kształtu, długości odcinków,
 • wymaganej wytrzymałości,
 • charakterystyki fizyko-chemicznej transportowanego medium,
 • stanu technicznego istniejącego kanału (na podstawie szczegółowej analizy dokonanej inspekcji TV),
 • czasu na jaki można wyłączyć kanał z eksploatacji.

VIII. Wymagania odbiorowe sieci wodno-kanalizacyjnej

Wykonawca realizuje budowę sieci wod.-kan. pod nadzorem inspektora PWiK “Nysa” Sp . z o.o. w Zgorzelcu, a po zakończeniu prac zgłasza pisemnie zakończenie robót i wnioskuje o odbiór końcowy. Udział inspektora z ramienia PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, w trakcie realizacji budowy sieci oraz w ich odbiorze jest bezpłatny.

Kolejność procesu inwestycyjnego:

 1. Złożyć pisemne zgłoszenie rozpoczęcia robót w PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 2. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – częściowego sieci wod.-kan. (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

W celu dokonania odbioru technicznego – częściowego należy:

 • przedłożyć uzgodniony przez PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu projekt sieci
 • wykonać: dezynfekcję, płukanie i próby szczelności,
 • zgłosić do odbioru roboty zanikowe (podsypkę, nadsypkę, ułożenie taśmy, zasypanie wykopu).

3. Złożyć pisemne zgłoszenie wpięcia (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonują pracownicy PWiK “Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu.

4. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – końcowego.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego końcowego, są zaakceptowane wyniki odbioru technicznego częściowego i złożenie poniższych dokumentów:

 • kopia pozwolenia na budowę,
 • projekt powykonawczy lub kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi zmianami (w sposób widoczny kolorem czerwonym), potwierdzone przez projektanta,
 • oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z projektem,
 • dostarczyć do PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesioną siecią wod.-kan. w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjęciu sieci do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,
 • dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wykonanego przez SANEPID,
 • oznakować zgodnie z PN-86-B-09700 zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna,
 • teren wokół skrzynki zasuwowej na sieci wodociągowej, należy zabezpieczyć przed osiadaniem, elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50×50 cm,
 • protokół ze zgrzewania rur PE,
 • deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla zastosowanych materiałów i wyrobów oraz świadectwa dopuszczające stosowanie materiałów w budownictwie na terenie Polski – znak B lub CE.

5. Warunkiem dopuszczenia wybudowanych sieci do eksploatacji jest:

 • przeprowadzenie dezynfekcji (dotyczy sieci wodociągowej) i płukania sieci,
 • przedłożenie sprawozdania z laboratoryjnego badania wody, przeprowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub inne laboratorium o udokumento – wanym systemie jakości prowadzenia badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co najmniej w zakresie wymaganym dla monitoringu przeglądowego tj.: bakterie coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC,
 • dokonanie odbioru technicznego częściowego i końcowego wybudowanych sieci wod.- kan.,
 • deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla zastosowanych materiałów i wyrobów oraz świadectwa dopuszczające stosowanie materiałów w budownictwie na terenie Polski – znak B lub CE.
 • przedłożenie zgłoszenia zakończenia robót do PINB, w celu dopuszczenia sieci do użytkowania.
 • Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !

Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !