Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś z dnia 11.07.2022 r.
Data badania 31 stycznia 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 <0,13
Barwa mg/l Pt Akceptowalna <5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,2
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 491
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 -
Utlenialność z KMnO4 mg/l 5 -
Fluorki mg/l 1,5 -
Data badania 20.06.2017r.
Badanie chemiczne Jednostka Norma Wynik badania
Miedź mg/l 2,0 0,037
Nikiel μg/l 20 <5
Ołów μg/l 10 <6
Kadm μg/l 5 <1
Glin μg/l 200 <40
Sód mg/l 200 41,8
Arsen μg/l 10 <1
Chrom μg/l 0,50 <7
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml - -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml 0 -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody jtk*/ 100 ml - -