Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś z dnia 11.07.2022 r.
Data badania 17 lipca 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,16
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 542
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 142,2
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 10,2
Stężenie chlorków mg/l 250 32,2
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,020
Stężenie azotanów mg/l 50 37,5
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 90
Utlenialność z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 <0,30
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml - -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml 0 -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody jtk*/ 100 ml - -