Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś z dnia 11.07.2022 r.
Data badania 15 lipca 2022 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 <0,13
Barwa mg/l Pt Akceptowalna <5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 6,8
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 451
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 136,6
Stężenie wapnia mg/l - 41,8
Stężenie magnezu mg/l 7-125 7,7
Stężenie chlorków mg/l 250 4,69
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 0,062
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,02
Stężenie azotanów mg/l 50 9,9
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 88
Utlenialność z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 <0,30
Data badania 20.06.2017r.
Badanie chemiczne Jednostka Norma Wynik badania
Miedź mg/l 2,0 0,037
Nikiel μg/l 20 <5
Ołów μg/l 10 <6
Kadm μg/l 5 <1
Glin μg/l 200 <40
Sód mg/l 200 41,8
Arsen μg/l 10 <1
Chrom μg/l 0,50 <7
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml - -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml 0 -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody jtk*/ 100 ml - -