Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska
Data badania: 15 lipca 2022 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 <0,13
Barwa mg/l Pt Akceptowalna <5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,1
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 482
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 151,8
Stężenie wapnia mg/l - 45,4
Stężenie magnezu mg/l 7-125 9,2
Stężenie chlorków mg/l 250 21,9
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 0,066
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,020
Stężenie azotanów mg/l 50 37,7
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 77
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 0,85
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -