Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska
Data badania: 20 czerwca 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,13
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,3
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 146,2
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 8,8
Stężenie chlorków mg/l 250 45
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 0,02
Stężenie azotanów mg/l 50 9
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 71
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 0,46
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -