Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska
Data badania: 17 kwietnia 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,15
Barwa mg/l Pt Akceptowalna <5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,3
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 453
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 -
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 -
Fluorki mg/l 1,5 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -