Na terenie objętym działalnością Spółki znajdują się ujęcia wody przy ul.Orzeszkowej i ul.Henrykowskiej oraz w Jerzmankach, Żarskiej Wsi i Radomierzycach. Ścieki sanitarne z terenu m.Zgorzelca oraz z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach.

Ujęcie wody dla m. Zgorzelca położone jest na obszarze Obniżenia Zgorzeleckiego w południowej części miasta Zgorzelca, ca 2,5 km na południe od centrum. Ujęcie to zlokalizowane jest w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej na jej prawym brzegu. Zajmuje ono teren tarasy zalewowej o wymiarach około 0,3×1,5 km ograniczony od zachodu rzeką graniczną – Nysą Łużycką, od południa, wschodu i północy wysoką na ca 5-7 m. skarpą wysoczyzny i dodatkowo korytem rzeki Czerwona Woda, będącej prawym dopływem Nysy Łużyckiej.

Ujęcie wody bazuje na wodach infiltracyjnych z rzeki Nysy Łużyckiej i składa się z 9 studni szybowych i 32 studni wierconych. Woda ze studni szybowych pobierana jest trzema rurociągami lewarowymi i dostarczana do studni zbiorczej zlokalizowanej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody, natomiast woda ze studni wierconych tłoczona jest pompami głębinowymi do tej samej studni zbiorczej, dwoma rurociągami. W celu zwiększenia wydajności ujęcia, pogłębiono (do warstwy piaszczysto żwirowej) starorzecze w sąsiedztwie studni – w wyniku czego powstały eksploatowane do chwili obecnej stawy infiltracyjne. Stawy infiltracyjne zasilane są wodą z rzeki Nysy Łużyckiej, poprzez pompowanie wody powierzchniowej.