Jadąc drogą do Jędrzychowic w kierunku Pieńska, przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody, która jest drugą stacją zaopatrującą w wodę miasto Zgorzelec, a dokładnie jego północno – zachodnią część. Ujęcie wody przy ul Henrykowskiej dostarcza aktualnie ok. 35 % wody pitnej dla mieszkańców Zgorzelca. Wydajność stacji została ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej i wynosi maksymalnie 167 m3/h. Stacja Uzdatniania Wody została zmodernizowana w 2012 roku, a jej modernizacja polegała na wybudowaniu budynku technologicznego wraz z pełną infrastrukturą technologiczną tj. 4 filtrami automatycznymi, instalacją do dezynfekcji, zestawem pomp oraz dmuchaw. Przy stacji wybudowane zostały dwa zbiorniki wody czystej o objętości 250 m3 każdy, będące rezerwą wody, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na stacji. Dopełnieniem infrastruktury są wybudowane międzyobiektowe rurociągi technologiczne. Modernizacja ujęcia obejmowała również wykonanie nowych kompaktowych obudów dla 5 eksploatowanych studni ujęciowych wraz z pełnym uzbrojeniem, oraz wykonanie placu, drogi na terenie stacji oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren SUW. Otaczający stację teren został zagospodarowany zielenią i ogrodzony. Wartość modernizacji wyniosła ponad 4 mln złotych.

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu jest obiektem w pełni zautomatyzowanym, którego praca jest zdalnie monitorowana. Podgląd on-line obejmuje zarówno przebieg procesu technologicznego, w tym jakość fizykochemiczną uzdatnionej wody, jak również pracę urządzeń wodociągowych. Pracownicy na bieżąco informowani są przez system sms-ów o zdarzeniach potencjalnie awaryjnych, dzięki czemu sprawdzenie wszelkich zdarzeń następuje niezwłocznie.

Stacja wygląda niepozornie i łatwo ją minąć bez zwrócenia na nią uwagi, ale jej rola dla mieszkańców jest ogromna. Nie tylko wspiera ujęcie wody znajdujące się przy ul. E. Orzeszkowej, ale w sytuacjach awaryjnych jest niezastąpiona dzięki swojej wydajność i usytuowaniu. Swoim zasięgiem obejmuje północną część Zgorzelca, chociaż strefy zasilania w wodę z poszczególnych ujęć nie są sztywno określone i wzajemnie się przenikają.
Stacja może również podawać wodę dla gminy wiejskiej, gdyby zaistniała taka potrzeba.
Jadąc w kierunku Jędrzychowic samochodem lub rowerem po ścieżce rowerowej, dobrze jest wiedzieć jak cenny obiekt mijamy tuż przy drodze.