Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2021.779 z późn. zmianami) definiuje komunalne osady ściekowe jako osady pochodzące z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Osady ściekowe z oczyszczalni trafiają do Zakładu Nr-1 gdzie poddawane są procesowi fermentacji. Fermentacja ma na celu odzysk energii zmagazynowanej w osadzie w formie materii organicznej (biogaz) oraz jego stabilizację. Produktami fermentacji są: biogaz oraz osad przefermentowany poddawany procesowi odwodnienia i higienizacji (komunalny osad ściekowy).

Komunalny osad ściekowy bogaty jest w substancje organiczne i mineralne a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Spełnia on wiele istotnych funkcji: reguluje kwaśny odczyn gleb, umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarcza roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów.

Wykorzystanie osadu ściekowego w rolnictwie w celu użyźniania gleby nieurodzajnej zobowiązuje wytwórcę komunalnych osadów ściekowych do regularnego poddawania badaniom osadów oraz gleb, na których osady te będą stosowane. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Nysa” Sp. z o. o. regularnie monitoruje jakość i skład osadów wykorzystywanych do celów rolnych oraz glebę, na której stosowane są osady.