Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski. Jego Liderem jest Gmina Miejska Zgorzelec, natomiast partnerami: Gmina Sulików, Gmina Miejska Zawidów, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu, PGE Energia Odnawialna S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wszystkie ww. podmioty są członami Południowo-Zachodniego Klastra Energii.
W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • 22 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,57 MWe, w tym: 1 mikroinstalacja Gminy Miejskiej Zgorzelec, 7 mikroinstalacji Gminy Sulików, 3 mikroinstalacje Gminy Miejskiej Zawidów, 5 mikroinstalacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” sp. z o.o, 2 mikroinstalacje Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o., 2 mikroinstalacje Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu oraz 2 farmy fotowoltaiczne (każda do 1 MW ) PGE Energia Odnawialna S.A.
  • 1 instalacja solarna Gminy Miejskiej Zgorzelec,
  • 3 powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy 0,08 MWt Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu.
    Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2 673,14 MWhe/rok oraz energii cieplnej w wysokości 59,10 MWht/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 2 053,56 ton równoważnika CO2/rok.
    Całkowita wartość projektu: 11 444 036,71
    Dofinansowanie UE: 5 153 630,78