W związku z wakatem, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor ds. technicznych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wod.-kan. (wydawanie informacji, wydawanie warunków, uzgodnień projektów i zezwoleń),
 • uzgadnianie projektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w komisjach odbiorowych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, ankiet i zestawień w oparciu o dane z własnych analiz oraz pozyskanych z poszczególnych działów dla potrzeb organów statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach skierowanych do Działu Technicznego,
 • współpraca z Działem Obsługi Klienta w zakresie kontroli wykonywanych przyłączy wod.-kan. I zawieranych umówWymagania:

 1. wykształcenie – minimum średnie budowlane lub techniczne,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności:
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy prawo budowlane,
  • ustawy o ochronie danych osobowych.
  a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 3. znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 4. umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych / projektów budowlanych,
 5. umiejętność redagowania pism,
 6. dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 7. precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 9. umiejętność kreatywnego myślenia,
 10. dokładność, punktualność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność,
 11. wysoka kultura osobista.
 12. mile widziane:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość programu autoCAD,
  • doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.Informacja o warunkach pracy:

 • praca wykonywana w siedzibie PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1A oraz na terenie działalności przedsiębiorstwa,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700 do 1500,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Dziale Obsługi Klienta do dnia 25 stycznia 2022 r.
• życiorysu (CV)
• listu motywacyjnego
• ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. technicznych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.