W związku z wakatem, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor ds. płac

Opis stanowiska:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • rozliczanie czasu pracy w celu naliczania wynagrodzeń;
 • naliczanie i odprowadzanie składek do ZUS;
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń;
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń oraz sporządzanie dokumentów emerytalno-rentowych pracowników;
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń itp.;
 • ewidencja i rozliczanie ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • gromadzenie, segregowanie i przechowywanie dokumentów płacowych.


Wymagania:

 • biegła znajomość programu PŁATNIK ZUS;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych, funduszu socjalnego i ochrony danych osobowych lub zdolność do szybkiego opanowania wiedzy niezbędnej do prawidłowego i skutecznego wykonywania powierzonych obowiązków,
 • znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 • precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 • dokładność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista.


Informacja o warunkach pracy:

 • praca wykonywana w budynku siedziby PWiK „NYSA” Sp. z o. o w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1A,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700 do 1500,
 • praca biurowa, przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Dziale Obsługi Klienta do dnia 14 stycznia 2022 r.
• życiorysu (CV)
• listu motywacyjnego
• ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. płac.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.