W związku z wakatem, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor ds. Obsługi Klienta

Opis stanowiska:

• przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
• udostępnianie wzorów wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu wraz z kompletowaniem wymaganych załączników,
• udzielanie informacji o trybie i sposobie załatwiana spraw,
• wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzone ścieki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji wychodzącej.Wymagania:

 1. znajomość przepisów prawnych w zakresie:
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o prawach konsumenta,
  • ustawy o ochronie danych osobowych.
  lub zdolność do szybkiego opanowania wiedzy niezbędnej do prawidłowego i skutecznego wykonywania powierzonych obowiązków,
 2. znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 3. umiejętność redagowania pism,
 4. dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 5. precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 7. umiejętność kreatywnego myślenia,
 8. dokładność, punktualność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność,
 9. wysoka kultura osobista.Informacja o warunkach pracy:

• praca wykonywana w budynku siedziby PWiK „NYSA” Sp. z o.o w Zgorzelcu, ul.Boh.Getta 1A,
• praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700 do 1500,
• praca biurowa, przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Dziale Obsługi Klienta do dnia 14 stycznia 2022 r.
• życiorysu (CV)
• listu motywacyjnego
• ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Obsługi Klienta.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.