Opłaty abonamentowe

Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody/dostawy ścieków wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Od 3 czerwca 2020 r. stosowane są dwie stawki opłaty abonamentowej: za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez RZGW we Wrocławiu.

W oparciu o § 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, “Taryfa, w zależności od jej rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zawiera:

  1. cenę za dostarczoną wodę, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
  2. stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach:
    • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
    • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
    • w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;

3. cenę za odprowadzone ścieki w rozliczeniach z odbiorcami usług za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

4. stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną:

  • na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  • zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego;

5. stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 1.”

Dlaczego naliczamy opłaty abonamentowe?

W świetle wskazanych wyżej przepisów, już sam fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Osoby, które posiadają czynne przyłącze wodociągowe, a nie korzystają z wody (np. posiadają własne studnie), nie płaciły do tej pory nic, pomimo ponoszenia przez nasze przedsiębiorstwo kosztów obsługi tej sieci.
Tymczasem, jeżeli ktoś nie zużyje nawet jednego litra wody, ale posiada przyłącze do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jest “gotowy” do pobrania wody/dostawy ścieków, a “Wodociągi” do jej dostarczenia/ich odebrania.

Wielkość opłaty jest stała, niezależna od ilości zużytej wody.

W przypadku niewprowadzenia opłat abonamentowych do taryfy cena 1 m3 wody byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości tych opłat.

Oznacza to, iż opłaty abonamentowe nie są dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na dostawę 1 m3 wody i ścieków.
Taka konstrukcja taryf (cena za 1 m3 + opłaty abonamentowe) uwzględnia faktyczną sytuację świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka ponosi znaczne koszty stałe, które są niezależne od wielkości zużycia.

Z zawartych umów o zaopatrzenie w wodę wynika obowiązek przedsiębiorstwa do zachowania gotowości do świadczenia usług dla każdego odbiorcy. Zapewnienie tej gotowości wymaga utrzymania w pełnej sprawności urządzeń zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Jak naliczane są opłaty abonamentowe?

Każdy odbiorca ma naliczoną jedną opłatę abonamentową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną opłatę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana jest niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę / odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.

Kiedy i jak płacić?

Na fakturze wskazane są opłaty za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków (o ile wystąpiło zużycie) oraz stawki opłat abonamentowych. W podsumowaniu faktury wskazana jest łączna kwota do zapłaty. Opłaty za fakturę można dokonać przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane na fakturze.