Dopuszczalne parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych a także miejsce odprowadzenia ścieków reguluje pozwolenie wodno – prawne. Obowiązujące pozwolenie zostało udzielone przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i jest ważne do 30.06.2025r.

Tabela 1

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach.

L.p. Wskaźnik J/m Wartość dopuszczalna
1. BZT5 mgO2/l 15,0 lub redukcja 90%
2. ChZT – Cr mgO2/l 125,0 lub redukcja 75%
3. Fosfor ogólny mgP/l 2,0 lub redukcja 85%
4. Azot ogólny mgN/l 15,0 lub redukcja 80%
5. Zawiesiny ilość ogólna mg/l 35,0 lub redukcja 90%
6. Chrom ogólny mgCr/l 0,5
7. Cynk mgZn/l 2
8. Kadm mgCd/l 0,4
9. Miedź mgCu/l 0,5
10. Ołów mgPb/l 0,5
11. Rtęć mgHg/l 0,06
12. Węglowodory ropopochodne mg/l 15

Próbki ścieków dopływających i odpływających z Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach analizowane są regularnie.

Poniżej przedstawiono wyniki z analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych ścieku odpływającego z oczyszczalni.

Tabela 2

Wyniki analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych. Wyniki z 2020.

Ścieki wyniki

Miesiąc BZT5 [mgO2/dm3] ChZT [mgO2/dm3] N-og [mgN/dm3] P-og [mgP/dm3] Zawiesiny ilość ogólna [mg/dm3]
Styczeń 3 21 7,82 0,642 2,2
Luty 3 23 12,2 0,623 4,0
Marzec 3 18 9,27 0,572 2,0
Kwiecień 3 20 8,42 0,555 2,2
Maj 3 15 11 1,040 2,0
Czerwiec 3 25 8,75 0,737 2,0
Lipiec 3 23 9,24 0,689 6,2
Sierpień 3 28 7,8 0,634 2,0
Wrzesień 3 25 7,59 0,978 2,0
Październik 3 18 5,05 0,741 2,0
Listopad 3 20 5,42 0,820 2,2
Grudzień 3 24 9,24 0,754 4,0
wartość średnia 3,00 21,67 21,67 21,67 21,67
wartośc max Wyniki  21,67 21,67 21,67 21,67
wartość min 3 15 21,67 21,67 21,67
wartość średnia I półrocze 3 20,33 9,58 0,69 2,40
wartość średnia II półrocze 3 23 7,02 0,79 2,44