PORADNIK “krok po kroku” DLA KLIENTÓW PWiK “NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu

Jeśli chcą Państwo “doprowadzić” wodę do swojego budynku lub odprowadzić ścieki, wówczas należy:


KROK I. UZYSKAĆ WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

W tym celu, należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, następujące dokumenty:

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków (druki do pobrania) ze wskazaniem charakteru podłączanej nieruchomości, zapotrzebowania wody i odprowadzania ścieków i innych informacji wymaganych we wniosku.
 2. Jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną Pana(i) działką, obejmującą swoim zasięgiem sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania mapy w skali 1:500, dopuszcza się mapy w skali 1:1000).
 3. Przedsiębiorstwo w terminie:
  • 21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
  • 45 dni – w pozostałych przypadkach
   od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) wydaje “warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

KROK II. SPORZĄDZIĆ PLAN SYTUACYJNY/UZGODNIĆ PROJEKT*

 1. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o sprawdzenie planu/uzgodnienie projektu (druk do pobrania), w Dziale Obsługi Klienta PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, do którego należy załączyć:
  • minimum dwa egzemplarze planu sytuacyjnego dla przyłączy (na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej) celem sprawdzenia przez Spółkę, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci. Jeżeli plan sytuacyjny przewiduje zainstalowanie urządzeń podczyszczających do wniosku należy dołączyć kartę charakterystyki przewidzianych urządzeń.
  • minimum dwa egzemplarze PROJEKTU TECHNICZNEGO* przyłączy, wykonanego (przez osobę posiadająca uprawnienia projektowe) na podstawie otrzymanych technicznych warunków przyłączenia oraz zgodnego z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów ” umieszczonymi na stronie internetowej: pwik.zgorzelec.pl.
 2. PROJEKT TECHNICZNY* powinien być oprawiony, na trwałe zszyty oraz winien zawierać:
  • stronę tytułową
  • twp
  • opis wykonania przyłączy
  • plan sytuacyjny
  • profile podłużne przyłączy
  • kopię uprawnień projektanta wraz z kopią jego przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • stosowne zgody lub oświadczenia (jeśli są wymagane)

Projekt techniczny winien być sporządzany w przypadku warunków technicznych wydanych przed 19.09.2021r.


KROK III. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. należy:

 1. Zdecydować jaki tryb wg przepisów prawa budowlanego został wybrany do budowy przyłączy wod. – kan.:
  • w przypadku budowy przyłączy wod. – kan. wg art. 30 ustawy prawo Budowlane, dokonać w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót).
  • w przypadku budowy przyłączy wod. – kan. wg art.29 a – przejść od razu do punktu 2.
 2. Dokonać pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót (druk do pobrania), w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884. Zgłoszenie niniejsze winno być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę

KROK IV. DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

 1. Przed zasypaniem przyłączy wod.-kan., należy dokonać pisemnego zgłoszenia przyłączy (druk do pobrania) do odbioru technicznego częściowego (z trzydniowym wyprzedzeniem), w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie. Zgłoszeniu niniejszemu podlegają:
  • próba szczelności przyłączy i sieci wod.-kan.
  • dezynfekcja
  • płukanie
  • roboty zanikowe (podsypka, ułożenie przewodu, nadsypka, ułożenie taśmy ostrzegawczej i zasypanie wykopu)
 2. Po wykonaniu próby szczelności, dezynfekcji i płukania, należy przeprowadzić badanie wody pod względem bakteriologicznym, wykonane przez SANEPID.
 3. Dodatkowo należy zlecić Geodezji wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (y). Pracownik PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz planem sytuacyjnym/ uzgodnionym Projektem Technicznym*. Po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze, sporządzany jest protokół odbioru częściowego, który podpisuje Inwestor (lub jego przedstawiciel posiadający upoważnienie) oraz przedstawiciel PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu – dokonujący odbioru.
 4. Dokonywanie odbiorów częściowych w zakresie: próby szczelności, dezynfekcji, płukania oraz robót zanikowych PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu – wykonuje nieodpłatnie.
 5. Na pisemny wniosek Inwestora przedsiębiorstwo przekazuje Inwestorowi kopię podpisanego protokołu odbioru częściowego.

KROK V. ZGŁOSZENIE WPIĘCIA

W tym celu należy:

Dokonać pisemnego zgłoszenia (z trzydniowym wyprzedzeniem) w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, gotowości przyłącza/sieci do wpięcia (druk do pobrania), do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin wpięcia, nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku.
W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, wpięcie dokonywane jest w możliwie najkrótszym terminie.
Do zgłoszenia wpięcia, należy załączyć wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody na czas określony.

Po dokonanym wpięciu do sieci wodociągowej, Odbiorca usług winien niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, w celu podpisania umowy na dostawę wody na czas określony.

Montaż i oplombowanie wodomierza następuje po: dokonanych częściowych odbiorach technicznych przyłącza wodociągowego, dokonanym wpięciu przez PWiK oraz podpisaniu przez Odbiorcę usług umowy w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, na dostawę wody na czas określony. Po podpisaniu umowy przez Odbiorcę, oraz spełnieniu zapisów kroku IV i V, PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu dokonuje uruchomienia przyłącza.

Po dokonaniu wpięcia do sieci kanalizacyjnej i rozpoczęciu odprowadzania ścieków, Odbiorca usług winien niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, w celu podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Roboty na czynnych sieciach wodociągowych, w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną, wykonywane są wyłącznie przez PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Wpięcia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokonuje Przedsiębiorstwo nieodpłatnie.


KROK VI. DOKONANIE ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

 1. Po wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, należy złożyć pisemny wniosek (druk do pobrania), o dokonanie odbioru technicznego końcowego – w Dziale Obsługi Klienta PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku.
  W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie. Pracownik PWiK “Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji wewnętrznej oraz zgodności wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz planem sytuacyjnym/projektem technicznym*. Po spełnieniu w/w warunków, uprawniony pracownik sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez służby Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego.
 2. W celu otrzymania protokołu należy bezwzględnie dostarczyć nw. dokumenty:
  • zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulą o przyjęciu dokumentu do zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym;
  • zamierzenie powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF) lub plik SHP (shapefile) zlokalizowany w układzie współrzędnych PUWG2000s7, należy przesłać adres e-mail: odbiory@pwik.zgorzelec.pl
  • oświadczenie o wbudowaniu materiałów posiadających atesty
  • oświadczenie o posiadaniu zgody na przejście przyłączem po działce prywatnej / lub kopia zgody wraz ze składanym planem
  • pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody (ocena cząstkowa jakości wody pobranej).
   Oraz:
  • oznakować zgodnie z PN-86-B-09700 zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna,
  • za zaworem głównym, za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny “antyskażeniowy”,
  • teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączu wodociągowym utwardzić gotowymi elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50×50, w celu zabezpieczenia skrzynki przed osiadaniem.
 3. Po dokonaniu odbioru technicznego końcowego Klient jest zobowiązany do zawarcia z przedsiębiorstw umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na czas nieokreślony.