SUW ul. Henrykowska

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 22 marca 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,0
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 433
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków     mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indeks Mn mg/l    
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz