SUW ul. Henrykowska

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 12 lipca 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,3
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 426
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 136,1
Stężenie wapnia mg/l - 38,4
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 9,7
Stężenie chlorków     mg/l 250 41,5
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,023
Stężenie azotanów mg/l 50 10
Indeks Mn mg/l    
Siarczany mg/l 250 25
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 0,96
Fluorki mg/l 1,5 0,65
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -