W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych wszystkie postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. unijne), są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_zgorzelec