Wyniki

Dopuszczalne parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych a także miejsce odprowadzenia ścieków reguluje pozwolenie wodno – prawne. Obowiązujące pozwolenie zostało udzielone przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i jest ważne do 30.06.2025 rr.

Tabela 1
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach.

L.p. Wskaźnik J/m Wartość dopuszczalna
1.  BZT5  mgO2/l  15,0 lub redukcja 90%
2.  ChZT – Cr  mgO2/l  125,0 lub redukcja 75%
3.  Fosfor ogólny  mgP/l  2,0 lub redukcja 85%
4.  Azot ogólny  mgN/l  15,0 lub redukcja 80%
5.  Zawiesiny ilość ogólna  mg/l  35,0 lub redukcja 90% 
6. Chrom ogólny  mgCr/l 0,5
7. Cynk mgZn/l 2
8. Kadm mgCd/l 0,4
9. Miedź mgCu/l  0,5
10. Ołów mgPb/l  0,5
11. Rtęć  mgHg/l 0,06
12. Węglowodory ropopochodne mg/l 15

 

Próbki ścieków dopływających i odpływających z Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach analizowane są regularnie.
Poniżej przedstawiono wyniki z analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych ścieku odpływającego z oczyszczalni.

Wykres 1
Wyniki analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych. Wyniki z 2016.

 

 

Wstecz