Spis treści

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów 

Niniejsze wytyczne stanowią zbiór podstawowych wymagań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji budowlanej sieci i przyłączy wod.-kan., realizowanych na terenie działalności Spółki.

Wytyczne zostały opracowane jako materiał pomocniczy dla projektantów sieci  wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przyłączy wod.-kan. oraz dla wykonawców tychże sieci i przyłączy. 

Wytyczne te obejmują zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i wymagania stawiane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, wynikające z potrzeb eksploatacyjnych. 

Podstawowe przepisy i normatywy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.:Dz.U.2018, poz.15239 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.:Dz.U.2018, poz.1202 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1566 z późn. zmianami),  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U.2018 poz. 799 z późn. zmianami),
 5. Ustawa z dnia 17 maja1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (tekst jedn.: Dz.U.2017, poz. 2101 z późn. zmianami),   
 6. Ustawa  z  dnia  24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (tekst jedn.: Dz.U.2018, poz. 620 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:Dz.U.2015, poz. 1422, z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719),
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015, poz.2117 z póź. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800 z póź. zm.),
 12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, Nr 136, poz. 1757),
 13. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
 14. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec
 15. Obowiązujące Normy.

Niniejsze wytyczne będą systematycznie aktualizowane, zależnie od potrzeb wynikających z wprowadzania nowych przepisów, technologii, materiałów, itp.