Jak podłączyć się do sieci wod. - kan.

PORADNIK „krok po kroku" DLA KLIENTÓW PWiK „NYSA" Sp. z o.o. w Zgorzelcu 

Jeżeli chcą Państwo „doprowadzić” wodę do swojego budynku lub odprowadzić ścieki, wówczas należy:

KROK I. UZYSKAĆ TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

W tym celu, należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, następujące dokumenty:

 1. Wypełnione zlecenie o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie technicznych warunków przyłączenia (druk do pobrania) ze wskazaniem:
  - charakteru podłączanej nieruchomości (mieszkalny, usługowy, handlowy, produkcyjny) 
  - zapotrzebowania wody i odprowadzania ścieków
 2. Jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną Pana(i) działką, obejmującą  swoim zasięgiem sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania mapy w skali 1:500, dopuszcza się mapy w skali 1:1000).
 3. Numer Księgi Wieczystej, a w przypadku jej braku oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości (oświadczenie do pobrania).
 4. Przedsiębiorstwo w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) wydaje „techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”  w formie Umowy Przyłączeniowej.

KROK II. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY

 1. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego (druk do pobrania),w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul.Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, do którego należy załączyć minimum dwa egzemplarze PROJEKTU TECHNICZNEGO przyłączy, wykonanego (przez osobę posiadająca uprawnienia projektowe) na podstawie otrzymanych technicznych warunków przyłączenia oraz zgodnego z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów” umieszczonymi na stronie internetowej.
 2. PROJEKT TECHNICZNY powinien być oprawiony, na trwale zszyty oraz winien zawierać:
  - stronę tytułową
  - twp
  - opis wykonania przyłączy
  - plan sytuacyjny
  - profile podłużne przyłączy
  - kopię uprawnień projektanta wraz z kopią jego przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
  - stosowne zgody lub oświadczenia (jeśli są wymagane)

KROK III. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. należy:

 1. Zdecydować jaki tryb wg przepisów prawa budowlanego został wybrany do budowy przyłączy wod. – kan. :
  a) w przypadku budowy przyłączy wod. – kan. wg art. 30 ustawy prawo Budowlane, dokonać w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót).
  b) w przypadku budowy przyłączy wod. – kan. wg art.29 a – przejść od razu do punktu 2.
 2. Dokonać pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót (druk do pobrania), w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884. Zgłoszenie niniejsze winno być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę.

KROK IV . DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZSYPANIEM) PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

 1. Przed zasypaniem przyłączy wod.-kan., należy dokonać pisemnego zgłoszenia przyłączy (druk do pobrania) do odbioru technicznego częściowego (z trzydniowym wyprzedzeniem), w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie.  Zgłoszeniu niniejszemu podlegają:
  - próba szczelności przyłączy i sieci wod.-kan.
  - dezynfekcja
  - płukanie 
  - roboty zanikowe (podsypka, ułożenie przewodu, nadsypka, ułożenie taśmy ostrzegawczej i zasypanie wykopu)
 2. Po wykonaniu próby szczelności, dezynfekcji i płukania, należy przeprowadzić badanie wody pod względem bakteriologicznym, wykonane przez SANEPID.
 3. Dodatkowo należy zlecić Geodezji wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (y) i dostarczyć szkic geodezyjny wykonanego przyłącza(y) do PWiK „Nysa”. Pracownik PWiK „Nysa” Sp. z  o.o. w Zgorzelcu,  sprawdza przyłącze  pod  względem  technicznym  oraz  pod  względem  zgodności  jego wykonania  z uzgodnionym  Projektem  Technicznym.   Po  pozytywnie   przeprowadzonym  odbiorze,  sporządzany  jest protokół odbioru częściowego, który podpisuje Inwestor (lub jego przedstawiciel posiadający upoważnienie) oraz przedstawiciel PWiK „Nysa” Sp. z  o.o. w Zgorzelcu – dokonujący odbioru.
 4. Dokonywanie odbiorów częściowych w zakresie: próby szczelności, dezynfekcji, płukania oraz robót zanikowych PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu - wykonuje nieodpłatnie.

KROK V. ZGŁOSZENIE WPIĘCIA

W tym celu należy:

 1. Dokonać pisemnego zgłoszenia (z trzydniowym wyprzedzeniem) w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, gotowości przyłącza do wpięcia(druk do pobrania), do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin wpięcia, nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, wpięcie dokonywane jest w możliwie najkrótszym terminie.  Do zgłoszenia wpięcia, należy załączyć wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody na czas określony.
 2. Po dokonanym wpięciu do sieci wodociągowej, Odbiorca usług winien niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, w celu podpisania umowy na dostawę wody na czas określony
 3. Montaż i oplombowanie wodomierza następuje po: dokonanych częściowych odbiorach technicznych przyłącza wodociągowego, dokonanym wpięciu przez PWiK oraz podpisaniu przez Odbiorcę usług umowy w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, na dostawę wody na czas określony. Po podpisaniu umowy przez Odbiorcę, oraz spełnieniu zapisów kroku IV i V, PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu dokonuje uruchomienia przyłącza. 
 4. Po dokonaniu wpięcia do sieci kanalizacyjnej i rozpoczęciu odprowadzania ścieków, Odbiorca usług winien niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884, w celu podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków na czas nieokreślony. Roboty na czynnych sieciach wodociągowych, w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną, wykonywane są wyłącznie przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Wpięcia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokonuje Przedsiębiorstwo nieodpłatnie.

KROK VI. DOKONANIE ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

 1. Po  wykonaniu   wewnętrznej   instalacji   wodociągowo-kanalizacyjnej,   należy  złożyć   pisemny  wniosek (druk do pobrania), o dokonanie odbioru technicznego końcowego - w Dziale Obsługi Klienta PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Boh. Getta 1 A, tel. 75 64 56 880 do 884.  Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 3 dni (robocze) po dacie złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach np. duża ilość zgłoszeń, odbiór dokonywany jest w możliwie najkrótszym terminie. Pracownik PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji wewnętrznej oraz zgodności wykonania z PROJEKTEM TECHNICZNYM. Po spełnieniu w/w warunków, uprawniony pracownik sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez służby Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego.
 2. W celu otrzymania protokołu należy bezwzględnie: 
  -  dostarczyć do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi przyłączami wod.-kan. w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjęciu przyłączy lub sieci do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, 
  - dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wydany przez SANEPID, 
  - oznakować zgodnie z PN-86-B-09700 zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna,
  - za zaworem głównym, za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny „antyskażeniowy”,
  - teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączu wodociągowym utwardzić gotowymi elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50x50, w celu zabezpieczenia skrzynki przed osiadaniem,
  - dostarczyć deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla zastosowanych materiałów oraz świadectwa dopuszczenia ich do stosowania na terenie Polski.
   
Wstecz