Rozpoczynamy budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bohaterów Getta

Nowa sieć wodociągowa przebiegać będzie  w pasie drogowym ulicy Bohaterów Getta – w chodniku, po lewej stronie patrząc od ulicy Okrzei. Oprócz nowej sieci wodociągowej wymienione zostaną wszystkie przyłącza wodociągowe tj. do budynku nr 1 - 9, 13 - 20  ul. Bohaterów Getta,  i numer 2 ul. E. Plater.

Celem w/w inwestycji jest  poprawa jakości wody w sieci wodociągowej, poprawa parametrów hydraulicznych w tym rejonie, oraz wyeliminowanie jej awaryjności. Istniejąca sieć wodociągowa funkcjonuje od ponad 80 lat i charakteryzuje się złym stanem technicznym i licznymi przewężeniami spowodowanymi osadem odkładanym na wewnętrznych ściankach rurociągu. Kolejnym etapem po wybudowaniu nowej sieci będzie wyłączenie z eksploatacji dwóch istniejących sieci wodociągowych biegnących w chodnikach po obu stronach ul. Bohaterów Getta. Powyższe prace muszą się zakończyć przed rozpoczęciem inwestycji Gminy Miejskiej Zgorzelec, pn. „Rewitalizacja Śródmieścia – III etap” polegającej min. na przebudowie nawierzchni ul. Bohaterów Getta w Zgorzelcu (jezdnia i chodniki) . 

Inwestycja będzie obejmować:

  1. wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 255,6 m.,
  2. wykonanie 19 szt. przyłączy wodociągowych  o łącznej długości 252,3 m.,
  3. zabudowanie trzech kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych wraz z zasuwami odcinającymi,
  4. Zamontowanie na nowej sieci 9 szt. zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową,
  5. Zamontowanie na przyłączach 20 szt. zasuw do przyłączy domowych.

W trakcie prowadzonej inwestycji ulica Bohaterów Getta będzie przejezdna, ponieważ prace prowadzone będą metodą tzw. połówkową. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.