Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów 

Niniejsze wytyczne stanowią zbiór podstawowych wymagań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji budowlanej sieci i przyłączy wod.-kan., realizowanych na terenie działalności Spółki.

Wytyczne zostały opracowane jako materiał pomocniczy dla projektantów sieci  wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przyłączy wod.-kan. oraz dla wykonawców tychże sieci i przyłączy. 

Wytyczne te obejmują zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i wymagania stawiane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, wynikające z potrzeb eksploatacyjnych. 

Czytaj więcej...