22 marca: Światowy Dzień Wody

Jak co roku, ważnym elementem obchodów Światowego Dnia Wody będzie prezentacja „Raportu ONZ na temat Wody”. Raport, którego tematem przewodnim jest w tym roku „Woda a praca” (Water and Jobs), zaprezentowany zostanie 22 marca w Genewie. Przedstawione zostaną najnowsze dane na temat stanu zasobów wodnych na świecie oraz ich związek z rozwojem społeczno-ekonomicznym poszczególnych regionów. 

Z Raportu wynika, że praca ponad 3 miliardów ludzi (niemal trzeciej części zatrudnionych) jest w znacznym lub umiarkowanym stopniu zależna od dostępu do wody, m.in. dlatego w Raporcie postawiona została teza o zasadniczym znaczeniu wody dla właściwych warunków pracy i zrównoważonego rozwoju. Brak dostępu do zasobów wody to jeden z istotnych czynników odpowiedzialnych za wzrost zagrożenia, nasilenie się procesów migracyjnych, a także hamujących postęp w walce z biedą na świecie. 

Światowy Dzień Wody uchwalony został 22 grudnia 1992 roku, rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako bodaj najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem. 

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami świeżej wody na świecie. Proklamując Światowy Dzień Wody, Narody Zjednoczone zachęcały kraje członkowskie, by dopasowywały jego obchody do lokalnego kontekstu, podejmując konkretne działania (publikacje, konferencje, seminaria), służące kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na świecie. 

Problemy światowych zasobów wody są przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO – Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody. 

W poprzednich latach tematami przewodnimi Międzynarodowego Dnia Wody były: Woda i kultura (2006), Niedobór wody (2007), Woda a stan sanitarny świata (2008). Wody transgraniczne (2009), Jakość wody (2010), Woda dla miast (2011), Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012), Współpraca w dziedzinie wody (2013), Woda i energia (2014), Woda a zrównoważony rozwój (2015). 

 

Wstecz