Deklaracja dostępności strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Tabele umieszczone na stronie mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyś ich struktura nie umożliwia pełnego dostosowania tabel do czytników ekranu
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audio deskrypcji.
 • Umieszczone filmy pochodzą z serwisów DailyMotion, Facebook oraz You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Zgodni i dostępni www.zgodniidostepni.org.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Śrutka.
 • E-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 645 68 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu
 • Adres: ul. Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
 • E-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 645 68 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. przy ul. Boh. Getta 1a w Zgorzelcu, usytuowany jest na wzniesieniu, dojście i dojazd od strony ul. Boh. Getta. Możliwość dojścia od strony ul. Okrzei. W wydzielonej części budynku zlokalizowany jest Dział Obsługi Klienta (DOK), dostępny dla interesantów. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe. W odległości około 100m od budynku znajduje się parking ogólnodostępny, z większą ilością miejsc. Na terenie przedsiębiorstwa wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Działu Obsługi Klienta w sposób głosowy. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się tylko na parterze. Brak windy.  W przypadku konieczności rozmowy z pracownikami innych działów, są oni wzywani telefonicznie przez pracowników DOK. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, oraz systemów nagłaśniających. W Dziale Obsługi Klienta zamontowano i odpowiednio oznaczono pętlę indukcyjną stanowiskową, wspomagającą osoby słabosłyszące, posługujące się aparatem słuchowym. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. PWiK “NYSA” Zgorzelec Sp. z o. o.  zobowiązuje się do stopniowego wdrażania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz. 1062).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe
Pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie menu nawigacyjnego poszczególnych sekcji witryny. Każde kolejne naciśnięcie TAB pokazuje następną pozycję.
przejść do wybranego obszaru serwisu, przez naciśniecie ENTER
SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniej sekcji. 

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.