Budowa sieci wodociągowej w ulicach Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ulicach Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu, po terenie dz. nr 34 (Obr. XI, AM-3), dz.nr 47, nr 2/97, nr 69, nr 74, nr 73, nr 72, nr 70, nr 46/5 (Obr. XI, AM-4)

Łączna długość: 270,71
Planowany termin zakończenia inwestycji: 24.08.2017 rok

Zakres robót obejmuje:

  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych, łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego w zależności od miejsca wykonania zgrzewu:
    • Ø110PE100, SDR17, PN10 – 258 m,
    • Ø90PE100, SDR17, PN10 – 12,71 m (do hydrantów),

2. wykonanie szesnastu nowych odcinków przyłączy wodociągowych z rur Ø32PE100, SDR11, PN16 do granic nieruchomości oraz wpięcie ich do nowej sieci wodociągowej – 66,55 m,

3. zabudowanie dwóch kompletnych hydrantów p.poż nadziemnych Ø80 z zasuwami odcinającymi Ø80, typu Hawle lub AVK na nowej sieci wodociągowej,

4. zamontowanie na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Orzeszkowej, zasuwy kołnierzowej Ø100 (typu Hawle lub AVK), z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową zakończoną żeliwną skrzynką uliczną,

5. połączenie sieci wodociągowej z istniejącą siecią w ulicy Okólnej, zgodnie ze “schematem montażowym projektowanych węzłów wodociągowych” – węzeł ZP1,

6. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg normy PN-86/B-09700,

7. wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji nowej sieci wodociągowej i przyłączy,

8. ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej niebieskiej z wkładką metalową ok.30 cm nad rurociągiem,

9. odtworzenie nawierzchni (na szerokości 1m) po wykonanych robotach, zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni,

10. sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości ulicy Turowskiej i ułożenie nowej warstwy asfaltowej tzw. “dywanik” wraz z wymianą krawężników po obu stronach jezdni oraz regulacją pionową urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z zakresem oznaczonym kolorem zielonym na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,

11. wykonanie na całej długości w ulicy Turowskiej po stronie zabudowań, nowego chodnika z kostki betonowej “POLBRUK” wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z zakresem oznaczonym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.