III. Wymagania projektowe

Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki zawarte w „wytycznych do projektowania” obowiązujących  w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Podstawy prawne wyszczególniono na stronie  nr 1.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zawierać:

  • aktualne techniczne warunki przyłączenia wydanie przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu (umowa przyłączeniowa).
  • wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia (m. innymi z ZUDP, uzgodnienia branżowe, opinie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych,  ochroną środowiska, oraz z innymi właścicielami i administratorami terenu, urządzeń, i uzbrojeń podziemnych), oraz inne wynikające z odrębnych przepisów i wymagań,
  • aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja składana do zaopiniowania lub uzgodnienia w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, bez względu na jej rodzaj powinna być dostarczona min. w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w zasobach archiwalnych PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.